Indian Ancient History GK Quiz-5 Ancient History Jain and Tirthankar MCQ in English mcq.cetjob - Multiple choice questions and Objectives
Select Menu

Indian Ancient History GK Quiz-5 Ancient History Jain and Tirthankar MCQ in English

As we know that there are 24 tirthankara in the Jain Religion. the first tirthankara was Rishabha (Adinath) and 24th was the  Mahavira (Vardhamana). Here we give the name of all 24th tirthankars i.e.
1) Rishabha (Adinath); 2) Ajitnath; 3) Sambhavanath; 4) Abhinandannath; 5) Sumatinath; 6) Padmabrabha; 7) Suparshvanath; 8) Chandraprabha; 9) Pushpadanta; 10) Shiatnath; 11) Shreyansanath; 12) Vasupujya; 13) Vimalnath; 14) Anantnath; 15) Dharmanath; 16) Shantinath; 17) Kunthunath; 18) Aranath; 19) Malinath; 20) Munisuvrata; 21) Nami Natha; 22) Neminatha; 23) Parsva Natha and24) Mahavira (Vardhamana).
           This section contain Ancient History Jain and Tirthankar MCQ which is very helpful for those candidates who want to prepare for the various government  exam like SSC, UPSC, PSc, Bank exam, Police exam, University entrance test, CET, Vyapam exam etc.  Below the post we also share name, fathers name, mothers name and birth place of all 24 jain Tirthankars.

1. After receipt of Diksha, with which food SumtinathTirthankar initiated first Parna?
A) Milk
B) Makhan
C) Kheer
D) Ghee
ANS

2. Where did SumtinathTirthankar receive Shiksha (enlightenment)?
A) Ayodhya
B) Nasik
C) Ujjain
D) Kiskindha

ANS

3. In which Nakshatra (constellation) SumtinathTirthankar was born?
A) Satbhisha Nakshatra
B) Dhanishtha
C) Shravan
D) Magha Nakshtra

ANS

4. Where did SumtinathTirthankar attained Nirvana?
A) SammedShikhar
B) Parsnath
C) Girnar
D) Pawapur

ANS


5. In which Hindi month SumtinathTirthankar received diksha?
A) Vaisakh
B) Jyestha
C) Chetra
D) Magha

ANS

6. According to Jains, what was the number of Gandhars of SumtinathTirthankar?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200

ANS7. Sumtinath Tirthankara was born from whose womb?
A) Tara
B) Marudevi
C) Vijaya
D) Sumangla
ANS

8. For how many years SumtinathTirthankar prayed?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
ANS

9. Who was the first Gandhar of SumtinathTirthankar?
A) Bhanuraj
B) Vishwasen
C) Kritverma
D) Charam Swami
ANS


10. Under which tree SumtinathTirthankar received Kaivalya Gyan?
A) Devdar
B) Neem
C) Priyangu
D) Vat

ANS


11. According to Jainis, at which place Abhinandannath attained Nirvana?
A) SammedShikhar
B) Shri Keshriyaji Tirtha
C) Parasnath
D) Sarnath

ANS

12. What was the number of Gandhars of AbhinandannathTirthankar?
A) 112
B) 114
C) 116
D) 118
ANS

13. What was the name of first Gandhar of AbhinandannathTirthankar?
A) Vajrnath
B) Vipul
C) Chandra Prabhu
D) Vasu
ANS

14. In which descent AbhinandannathTirthankar was born?
A) IkswakshuVansh
B) NandVansh
C) Gulam Vansh
D) DuguwaVansh
ANS

15. AbhinandannathTirthankar initiated first Parna after how many days of receipt of Diksha?
A) One
B) Two
C) Three
D) Four
ANS


16. In which Nakshatra (constellation) AbhinandannathTirthankar was born?
A) Satbhisha Nakshatra
B) Dhanishtha
C) Shravan
D) Punarvasu

ANS

17. After receipt of Diksha, with which food AbhinandannathTirthankar initiated first Parna?
A) Milk
B) Kheer
C) Water
D) Dahi
ANS

18. What was the name of the mother of AbhinandannathTirthankar?
A) Vijaya
B) Tara
C) Siddharta Devi
D) Marudevi
ANS

Ancient History Jain and Tirthankar Quiz
  19. What is the meaning of Kaivalya Gyan (enlightenment) received by AbhinandannathTirthankar?
A) Shastra Gyan
B) SangeetSiksha
C) NartyaSiksha
D) Brahma Vidya

ANS

20. After receipt of Diksha, under which tree AbhinandannathTirthankar attained Kaivalyagyan (enlightenment)?
A) Neem
B) Devdar
C) Vat
D) Priyangu

ANS

21. AjitnathTirthankar was born on the eighth day of which Hindu month of shuklpaksh?
A) Maagh
B) Chaitra
C) Ashwin
D) Jyestha

ANS

22. For how many years AjitnathTirthankarpractise harsh austerity?
A) Ten
B) Twelve
C) Fourteen
D) Sixteen
ANS

’ 23. TirthankarAjitnath was detached from whose effects?
A) Padprabhu
B) Acharya Aridaman
C) Arahnath
D) Naminath
ANS

24. Where AjeetnathTirthankar was born?
A) Ayodhya
B) Kiskindha
C) Nasik
D) Ujjain
ANS

25. How was the marital life of AjitnathTirthankar?
A) Normal
B) Good
C) Very Good
D) Very bad
ANS
There are 24 Jain Tirthankars  - Table contain Tirthankars name along with father, mother name and birth place.
NAME
FATHER
MOTHER
BIRTH PLACE
1) Rishabha (Adinath)
Nabhi-raja
Maru-Devi
Ayodhya
2) Ajitnath
Jita Satru
Vijaya-Devi
Ayodhya
3) Sambhavanath
Jitari
Sena
Sravasti
4) Abhinandannath
Samvara
Siddhartha
Ayodhya
5) Sumatinath
Megh-Prabha
Sumangala
Ayodhya
6) Padmabrabha
Dharana (Sidhara)
Susima
Kausambhi
7) Suparshvanath
Supratishtha
Prithvi
Kasi (Banaras)
8) Chandraprabha
Mahasena
Lakshmana
Chandrapuri
9) Pushpadanta
Sugriva
Rama (Supriya)
Kakandi
10) Shiatnath
Dridharatha
Sunanda
Bhadrikapuri
11) Shreyansanath
Vishnu
Vishnudri (Vishna)
Simhapuri
12) Vasupujya
Vasupujya
Vijaya (jaya)
Champapuri
13) Vimalnath
Kritvarman
Suramya(Syama
Kampilya
14) Anantnath
Simhasena
Sarvavasa
Ayodhya
15) Dharmanath
Bhanu
Suvrata
Ratnapuri
16) Shantinath
Visvasena
Acira
Hastinapura
17) Kunthunath
Surya(Sura)
Sri-Devi
Hastinapura
18) Aranath
Sudarsana
Mitra(Devi
Hastinapura
19) Malinath
Kumbha
Rakshita
Mithilapuri
20) Munisuvrata
Sumitra
Padmavati
Kusagranagara
21) Nami Natha
Vijaya
Vapra (Vipra)
Mithilapuri (Mathura)
22) Neminatha
Samudravijaya
Sivadevi
Sauripura (Dvaraka)
23) Parsva Natha
Asvasena
Vama
Kasi (Banaras)
24) Mahavira (Vardhamana)
Siddharatha
Priyakarni (Trishala)
Kundapura
 

26. How many ganadhara were in the religious family of AjitnathTirthankar?
A) 80
B) 85
C) 90
D) 95

ANS

27. Who was Ajitnath Tirthankara in his previous life?
A) Siddharth
B) Maharaj Vimalvahan
C) Mahavir
D) None of the above

ANS

28. What was the number of monks in the religious family of AjitnathTirthankar?
A) 50 thousand
B) One lakh
C) One lakh fifty thousand
D) Two lakh

ANS

29. Because of his virtuous deeds Ajitnath Tirthankara was born from whose womb?
A) Vijaya
B) Tara
C) Sharmestha
D) Geeta
ANS

30. What was the name of the father of AjitnathTirthankar?
A) Jitshatru
B) Mallinath
C) Parsavnath
D) Neminath
ANS


Educational portal Maths Short Tricks
mcq on buddhism and jainism pdf, mcq on jainism, jainism quiz with answers, quiz on buddhism and jainism, jainism mcq question, buddhism and jainism upsc mcq, objective questions on jainism in hindi,gk questions on jainism and buddhism, 
 
Top